گروه آتی

همایش نام آوران عرصه کارآفرینی

همایش نام آوران عرصه کارآفرینی

زمان همایش

9 شهریور 1402

9 الی 17
مبلغ ثبت نام در همایش:

سخنرانان همایش