گروه آتی

همایش تقدیر از 120 کارآفرین خودساخته کشور

همایش تقدیر از 120 کارآفرین خودساخته کشور

زمان همایش

مکان برگزاری

مبلغ ثبت نام در همایش:

سخنرانان همایش