گروه آتی

سومیـن کنفرانـس نقـش کـارآفـرینـان بیـن المللـی در ارتقـا اقتصـاد کشـور

سومیـن کنفرانـس نقـش کـارآفـرینـان بیـن المللـی در ارتقـا اقتصـاد کشـور

زمان همایش

مکان برگزاری

مبلغ ثبت نام در همایش:

سخنرانان همایش