storage/Products/2020/6/24/w500_211592914199.jpg
" دوره تخصصی وکیل سایبری "

آموزش فضای مجازی و ابزارهای آن

storage/Products/2020/9/4/w500_3141599119974.jpg
بانوان کارآفرین با محوریت توانمندسازی

نقش زنان در توسعه کارآفرینی

storage/Products/2020/8/26/w500_3111598332549.jpg
پروژه تخصصی صنعت غذا و صنایع وابسته

غنی سازی مواد غذایی و لزوم دگردیسی صنعتی

storage/Products/2020/6/23/w500_1431592834540.jpg
"دوره مدیریت ، نوآوری و تحول در سازمان"

روش های نوین در تحلیل فرآیند نوآوری