storage/Products/2020/6/22/w500_1371592720532.jpg
بانوان کارآفرین

راهکارهای توانمندسازی افزایش مشارکت زنان

storage/Products/2020/6/22/w500_1421592735778.jpg
پروژه تخصصی صنعت غذا و صنایع وابسته

غنی سازی مواد غذایی و لزوم دگردیسی صنعتی