معرفی بانوان کارآفرین کشور

قیمت :
28,500,000 ریال
آدرس برگزاری :
مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهرا تهران
تاریخ برگزاری :
0/06/30 تا 0/06/31
اشتراک گذاری