چگونگی فعالیت در زمینه اقتصاد ملی...

قیمت :
0 ریال
آدرس برگزاری :
اتاق بازرگانی ایران
تاریخ برگزاری :
98/02/09 تا 98/02/10
اشتراک گذاری