با حضور 1000 نفر از مهندسین و مسئولین عالی رتبه کشوری

قیمت :
0 ریال
آدرس برگزاری :
تاریخ برگزاری :
یکشنبه, 12 شهریور 91 ساعت 14:30
اشتراک گذاری