اصول اولیه ارتباطات

قیمت :
0 ریال
آدرس برگزاری :
موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران
تاریخ برگزاری :
97/07/16 تا 97/07/17
اشتراک گذاری