روش های نوین در تحلیل فرآیند نوآوری

قیمت :
19,000,000 ریال
آدرس برگزاری :
دانشگاه شهید بهشتی تهران
تاریخ برگزاری :
پنجشنبه, 26 دی 98 ساعت 14:00
اشتراک گذاری