نقش زنان در توسعه کارآفرینی

قیمت :
19,000,000 ریال
آدرس برگزاری :
دانشگاه شهید بهشتی تهران
تاریخ برگزاری :
پنجشنبه, 10 بهمن 98 ساعت 14:00
اشتراک گذاری